Všeobecné obchodní podmínky

​​1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost Arrow Marketing s.r.o., se sídlem Družební 769/2d, Olomouc, 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82013, IČ: 09096469, e-mail: info@arrowmarketing.cz, web: www.arrowmarketing.cz (dále jen „Zhotovitel“), je reklamní agenturou a poradenskou společností, působící zejména v oblasti internetového marketingu a e-komerce. 

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která závazně objednává marketingové, reklamní, e-mailingové nebo jiné služby, které jsou blíže specifikovány na internetové stránce Zhotovitele www.arrowmarketing.cz na základě písemné objednávky či smlouvy pro sebe či pro třetí stranu.

Marketingové služby jsou uskutečněny na základě individuální dohody Objednatele a Zhotovitele, přičemž dohodnuté činnosti jsou blíže specifikovány v cenové nabídce, která je zaslána na dohodnutý e-mail Objednatele.

Mezi vykonávané činnosti patří zejména správa PPC a RTB kampaní, e-mailing, influencer marketing, optimalizace webů pro internetové vyhledávače, budování zpětných odkazů, správa obsahu na sociálních sítích, správa XML feedu pro zbožové vyhledávače, grafické služby, reporting, analýza dat, komunikace s podporou, správa reklamních účtů a další.

Zhotovitel odpovídá za zveřejnění předem dohodnutého reklamního formátu na serverech či jiných médiích, na kterých se Objednatel a Zhotovitel předem domluvili. Dále Zhotovitel zajišťuje dodržení předem domluveného rozpočtu  a dodržení časového rámce, stanoveného pro dobu realizace kampaně.

Tyto obchodní podmínky se vztahují také na využívání softwarového řešení třetích stran např. systémů společnosti Google, Inc. (např. Google Ads.), Seznam.cz, a.s. (např. Sklik) a dalších. Rovněž na práci v softwarových systémech, zajištěných přímo Objednatelem.

Zhotovitel nezodpovídá za výpadky, omezení vstupu a jiné technické problémy softwarových systémů, které jsou produktem třetích stran a Zhotovitel je nemůže ovlivnit. Podmínky užívání softwarových programů se řídí aktuálními pravidly, stanovenými třetí stranou. Tato pravidla vždy naleznete na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Marketingové služby se závazně objednávají na základě písemné objednávky (včetně e-mailové) a rovněž na základě uhrazení zálohové faktury, kterou vystaví Zhotovitel.

Potvrzením objednávky uzavřel Zhotovitel s Objednatelem smluvní vztah, který se bude řídit zněním Obchodních podmínek, uvedených na webové stránce Zhotovitele. 

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 CENA

Zhotovitel zašle cenovou nabídku formou e-mailu na předem domluvenou e-mailovou adresu Objednatele, není-li domluveno jinak. Cena je sjednána na základě písemné dohody (včetně e-mailu) Zhotovitele a Objednatele. 

Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, která se připočítává dle platných právních předpisů. V cenové nabídce není zahrnut kredit do reklamních systémů.

3.2 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V případě odsouhlasení cenové nabídky na služby nad 10 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel oprávněn žádat zálohu 50 % z domluvené ceny, která bude hrazena prostřednictvím zálohové faktury na účet Zhotovitele.

Pokud platba nebude na účet Zhotovitele připsána ve sjednané částce a nejpozději k datu splatnosti, stanoveném na zálohové faktuře, není Zhotovitel povinen zahájit práce na dohodnutých službách či v nich pokračovat.

V případě cenové nabídky na služby na částku nižší než 10 000 Kč bez DPH, je daňový doklad vystaven Zhotovitelem po dokončení prací a zaslán na e-mailovou adresu, kterou stanoví Objednatel.

Dohodne-li se Objednatel a Zhotovitel na následné správě realizovaných reklamních kampaní či dalších služeb, je faktura za provedené práce vždy vystavena začátkem následujícího kalendářní měsíce po dokončení tvorby.

Další měsíce jsou faktury za správu kampaní odesílány obdobně, vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

Daňové doklady (faktury) vystavuje Zhotovitel se splatností maximálně do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, není-li Zhotovitel s Objednatelem dohodnut jinak.

Daňové doklady jsou zaslány Zhotovitelem na předem dohodnutý e-mail Objednatele, není-li dohodnuto jinak.

Za řádně uhrazené služby se považují ty, které byly uhrazeny ve výši, stanovené na daňovém dokladu a pod variabilním symbolem uvedeným tamtéž. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet Zhotovitele.

Pokud služby probíhají souvisle v několika měsících či v rámci jednotlivých kampaní, mohou být na konci kampaně Zhotovitelem vystaveny dílčí faktury na odpovídající část služeb.

3.2.1. NEUHRAZENÍ FAKTUR/CHYBNÉ UHRAZENÍ

Chybné, částečné či hromadné platby nemusí být Zhotovitelem akceptovány. Takové platby mohou být vráceny na účet, ze kterého byly připsány, snížené o případné bankovní poplatky vynaložené ze strany Zhotovitele.

V případě prodlení s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky. Zaplacení úroků z prodlení nemá vliv na nárok Zhotovitele na náhradu případné škody či jiné újmy. Povinnost zaplatit úroky z prodlení trvá i po skončení smlouvy.

V případě prodlení úhrady jakékoliv faktury ze strany Objednatele má Zhotovitel právo přerušit poskytování služeb.

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele postoupit nebo zastavit své pohledávky vůči Zhotoviteli.

 

3.3 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

V případě, že si Objednatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen o této skutečnosti písemně informovat Zhotovitele dostatečnou dobu dopředu, nejméně však před začátkem dalšího kalendářního měsíce.

Pokud Objednatel zrušil objednávku v první fázi tvorby po uhrazení zálohové faktury ve výši 50 %, tato částka zůstává Zhotoviteli jako storno poplatek a náhrada ušlého zisku.

Pokud již Zhotovitel započal práce na sjednaných aktivitách, je Objednatel povinen uhradit částku za odvedenou práci. Ta je stanovená počtem odpracovaných hodin na daném úkolu.

4. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškeré materiály v odpovídající kvalitě (logo v křivkách, logotyp, písmo, fotografie v tiskové kvalitě, dotazník připravený Zhotovitelem atd.), které Zhotovitel potřebuje pro řádné plnění závazků.

4.2 Objednatel dále odpovídá za pravost poskytnutých materiálů a obsah sdělení propagované reklamy, který nebude v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách, případně zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Pokud Zhotoviteli či jiné třetí straně vznikne v důsledku šíření klamavé reklamy škoda, Objednatel ji uhradí v plné výši, včetně nákladů na soudní jednání.

4.3 Zhotovitel vždy poskytne Objednateli náhled všech plánovaných kampaní a spustí je až s jeho souhlasem.

4.4 Zhotovitel má právo odmítnout šíření reklamy v případě:

  1. kdy sdělení reklamy nebude odpovídat těmto obchodním podmínkám
  2. kdy budou porušeny etické a právní zásady
  3. kdy může dojít k poškození dobrého jména Zhotovitele
  4. z jiných důvodů

Zhotovitel sdělí své rozhodnutí o odmítnutí Objednateli bez zbytečného odkladu. 

4.3 V případě doručování obchodního sdělení prostřednictvím e-mailu, sms či jiné formy, musí mít Objednatel zajištěné souhlasy a další právní náležitosti od konkrétních adresátů, které jsou nutné k doručování reklamního sdělení touto formou.

Z hlediska českého práva musí být sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, Nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. To stejné platí pro užívání cookies a jiných síťových identifikátorů.

4.4 Objednatel bere na vědomí, že při dodávání podkladů musí dodržovat rovněž obchodní podmínky a pravidla spolupráce se třetími stranami, se kterými smluvní strany přijdou do kontaktu při plnění objednávky (zejména podmínky provozovatelů serverů Google, Seznam.cz, Meta, Google Ads, Sklik, atd.). Zhotovitel je rovněž povinen se těmito podmínkami řídit při plnění služeb, dohodnutých s Objednatelem.

Objednatel bere na vědomí, že třetí strany, které dodávají softwarové řešení systémů vylučují odpovědnost za jakékoliv škody při jejich užití. Totéž platí pro odpovědnost Zhotovitele, včetně škod, způsobených ze strany Objednatele.

4.5 Pokud Objednatel poruší body, uvedené v odstavci č. 4.3 a 4.4.  může Zhotovitel odstoupit od plnění prací, na kterých se dříve s Objednatelem dohodli.

5.  REKLAMACE

5.1 V případě pochybení na straně Zhotovitele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to buď ve formě náhradního plnění, nebo přiměřené slevy z ceny. 

5.2 Objednatel musí uplatnit reklamaci pouze písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Zhotovitele. Reklamace podané e-mailem nebo telefonicky jsou považovány za uplatnitelné pouze v případě, že Zhotovitel potvrdí jejich přijetí.

5.3 Lhůta pro uplatnění reklamace je 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil pochybení, nejpozději však 10 dní od doručení faktury Zhotovitelem.

Zhotovitel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o uznání reklamace.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a důvěrné informace získané v rámci spolupráce jakékoliv třetí osobě (vyjma svých právních, daňových, účetních a obdobných poradců a osob tvořících se smluvními stranami koncern, a to za podmínky, že budou zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako smluvní strana a vyjma příslušných subdodavatelů nebo osob schválených druhou smluvní stranou).

Toto omezení se nevztahuje na informace, které byly předány za účelem sdělení třetím osobám.

6.2 Obě smluvní strany mohou veřejně uvádět, že vzájemně spolupracují.

Zhotovitel má po předchozí domluvě s Objednatelem právo umístit jeho logo na své stránky.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za škody, které úmyslně nezavinil, také za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost, mimořádnými a nepředvídatelnými překážkami vzniklými nezávisle na jeho vůli, a nebo vyšší mocí (za vyšší moc se podle dohody stran vždy považuje např. stávka, válka či teroristické a kybernetické útoky, působení přírodních sil, pandemie atd.)

6.4 Smluvní strany se zavazují písemně informovat druhou smluvní stranu o změnách kontaktních údajů.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2022.